Dask Sigortası

Dask

Dask Sigortası Teklifi Al

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir.

İhtiyaç
Tespiti

Sizin ve ailenizin ihtiyacını en doğru şekilde tespit ediyor ve size uygun çözümler üretiyoruz

En Uygun Teminatlı
Poliçe

İhtiyacınıza yönelik en uygun teminatlara sahip poliçeyi oluşturuyoruz.

Sigortanız Hayırlı
Olsun

Uygun ödeme avatajlarından birisini tercih edip, size özel hazırlanan poliçenizi teslim ediyoruz.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Hesaplama Nasıl Yapılır?

DASK tarafından belirlenmiş Zorunlu Deprem Sigortası hesaplama ölçekleri ve değişkenleri her şirket tarafından aynı şekilde uygulanır. DASK Zorunlu Deprem Sigortası primleri her yıl yatırılmalı ve yeni poliçe düzenlenmelidir.

Bu noktada Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılacak yapılarla ilgili hesaplama şekli şu şekildedir;

DASK Hesaplamasına Katılan Değişkenler

Yapının konuşlandığı risk bölgesi (Türkiye Resmi Deprem Haritasına göre)
Bina yapılış biçimi
Yapının yüzölçümü (brüt)
Dask Sigortası Hızlı Teklif Al

  En Uygun Dask Sigortası, Koray Sigorta'da!

  Teklifleri karşılaştırın ve doğru şekilde dask sigortası alın

  Sigorta Teklifi Alın

  Anında. Basit. Akıllı Sigorta

  Temel işlevi deprem ve depreme bağlı afetlerin ardından, halkın yaşaması muhtemel maddi sıkıntıları ortadan kaldırmak. Buna bağlı olarak, özellikle şiddetli depremlerden sonra yaşanan travma süreçlerinin de hafif atlatılması sağlanıyor. Zira deprem mağdurları, en azından maddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda olmadıklarının bilincinde oluyor. Özellikle ailesinin ve çocuklarının deprem sonrası durumundan endişe eden bireylerin, asla ihmal etmedikleri bir uygulama: DASK – Zorunlu Deprem Sigortası.

  Fiyat teklifi almak için herhangi bir sorunla mı karşılaştınız!

  DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

  Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

  Sigortalının;

  Adı
  Adresi
  Telefonu
  Cep Telefonu
  T.C. Kimlik Numarası
  Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)
  Sigortalanacak Binanın;

  Açık Adresi
  Tapu Bilgileri
  İnşa Yılı
  Yapı Tarzı
  Toplam Kat Sayısı
  Hasar Durumu
  Meskenin (Dairenin);

  Brüt Yüzölçümü (m2)
  Kullanım Şekli
  Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Dask için gerekli belgeler elden teslim edileceği şekilde sizden talep edilmez Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.
  Evet. Yapılan düzenlemelerle tapu işlemleri ve konut kredisi işlemlerine ek olarak elektrik ve su aboneliği işlemlerinde de Deprem Sigortası yaptırılması zorunluluğu getirildi.

  6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.
  Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanır.

  Hayır. Zorunlu Deprem Sigortası fiyatı her sigorta şirketinde aynıdır.

  Zorunlu Deprem Sigortasında primler Konutların yapı tarzlarına (3 yapı tarzı) ve bulundukları deprem risk bölgelerine (5 bölge) göre tespit edilmektedir.
  İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda tarife fiyatı üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.

  Zorunlu Deprem Sigortasında Bina / Site yönetimleri tarafından Binadaki / Sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda % 20 indirim uygulanır.

  Ayrıca poliçe süresinin sonunda mevcut poliçenin en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden birinci ,ikinci ve üçüncü yenilemelerde % 10 ,üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise % 20indirim yapılır.

  Yukarıdaki her iki indirim birleştiğinde İndirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.
  Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.
  Bu sigorta ile, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları, sigorta kapsamında teminat altına alınmıştır.

  Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alır.

  Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
  Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

  Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
  Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
  Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,
  için de geçerlidir.
  Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin tapuda yazan brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.
  Hasar durumunda Hasar Bildirimi TC kimlik veya poliçe numarası ile yapılmalı, güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık adresi (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için) ve sigortalı telefonu bilgilerinin DASK’a iletilmesi gerekmektedir.
  Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasarda, poliçede yazılı sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

  Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakların tamamlanmasını takiben, Hasar ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.

  Adres kodu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından gerçekleştirilmiş olan 81 il, 919 ilçe ve 32 bini aşkın mahallesinde yer alan tüm konutlara ve adreslerine ilişkin 10 haneli benzersiz numaralara adres no denilmektedir. Bu şekilde ülkemizdeki bütün konutlar sayısal bir kimlik sahibi olmaktadır.
  Tapuda arsa veya tarla olarak gözükse de mesken olarak inşa edilmiş binalar için zorunlu deprem sigortası yaptırılabilir. Bağımsız tapusu olmayan konutlarda ise sigorta yaptıranın beyanına dayanılarak, arsa tapusuna ait bilgilerle sigorta yaptırılır.
  Yaptıramazsınız. Hazine, belediye gibi kamu arazisi üzerine kaçak olarak yapılan binalar ya da gecekondular sigorta kapsamına girmez.
  Yaptırabilirsiniz. Sigorta için iskân iznine gerek yoktur.

  Evet, kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da sigorta yaptırılabilir.

  Zorunlu deprem sigortası her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak deprem sigortası yaptırabilir.

  Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.

  Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Evde bulunan eşyalar teminat haricidir. Sigortalı, eşyalar için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı (İhtiyari ) olarak deprem sigortası yaptırabilir.

  Tapuda ticarethane olarak geçen işyerleri ve sanayi tesisleri bu sigortayı yaptıramaz. Ancak tapuda mesken olarak geçen binalardaki dükkan, büro gibi işyerleri bu sigortayı yaptırabilirler.

  Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından, hasar durumu 125 Alo DASK Çağrı Merkezine bildirilmelidir.

  Hala çözüm için bir sorunuz mu var?

  Aradığınız sorunun cevabını bulamadıysanızlütfen bizimle iletişime geçiniz.

  Ofis Adres:

  Servi mh. Sümer sk. Benli iş merkezi No:8/ I 43030 Merkez Kütahya

  Telefon Numaraları:

  Tel: +90 274 223 9 222
  Cep: +90 543 579 0 222

  Bilgi Mail:

  info@koraysigorta.net